Tingimused

1. Ostu- ja müügitingimused

1.1. Hinnapakkumine kehtib 30 päeva, v.a juhul, kui pakkumises on märgitud teisiti.

1.2. Hindade kujunemise aluseks on hetkel CustomKitchen’ile kehtivad materjali-, tootmis- ja transpordikulud. Klienti eelnevalt teavitades jätab CustomKitchen endale õiguse muuta hinnapakkumises märgitud hinda juhul, kui vajadus on tingitud CustomKitchen’ist sõltumatutel asjaoludel nagu valuutakursside muutumine ja/või muudatused materjali- ja/või tootmis- ja/või transpordihindades.

1.3. Tellimuse kinnitamisega kinnitate tellimuse sisu ning nõustute meie ostu- ja müügitingimustega. Lõplikult on tellimus kinnitatud ja töösse läinud pärast ettemaksu tasumist.

1.4. Teie vastutate kõigi tellimuses olevate andmete korrektsuse eest. Seetõttu soovitame enne tellimuse kinnitamist kõik detailid ja andmed veelkord üle kontrollida. CustomKitchen’il ei ole võimalik Teie poolt esitatud andmete korrektsust kontrollida.

1.5. Kõik vajalikud märkused või muudatused tuleb Teil teha enne lõpliku tellimuskinnituse saamist. Juhul, kui Te soovite tellimust tühistada või muuta pärast lõplikku tellimuskinnitust ja arve tasumist, on CustomKitchen’il õigus küsida tasu juba alustatud töö ja hangitud materjali eest.

1.6. Tellimuse muutmiseks või tühistamiseks peate saatma vastavasisulise teate meile e-mailile. Telefoni teel tehtud muudatusi me vastu ei võta. Tellimuse muutmiseks saadetakse Teile uus tellimuskinnitus, mille õigsust peate ka uuesti kinnitama.

1.7. Enne kogumaksumuse tasumist kuuluvad kõik tooted Customkitchen’ile.

2. Hinnad ja tasumine

2.1. Hinnad on näidatud eurodes koos käibemaksuga (km), v.a juhul, kui on märgitud teisiti. Valesti märgitud hind või valuutaühik (sh trükkimisvea tõttu) loetakse ühikuks, mida tegelikult silmas peeti.

2.2. Tulenevalt tootmisprotsessi kõrgetest püsikuludest nagu materjalikulu ja värviseadmete puhastus, on meie minimaalseks tellimuse summaks 500€, millele lisandub saatmiskulu  (al. 70€). Tingimus kehtib üksnes viimistletud ja spoonitud detailide puhul. Tingimus ei rakendu, kui vajate olemasolevale tellimusele lisadetaile.

2.3. Tellimuse eest tasutakse vastavalt esitatud arvele. Detailide tootmisega alustatakse, kui CustomKitchen’i kontole on laekunud ettemaks 50%-i ulatuses.

2.4. Lõplik arve koos 14-päevase tasumise tähtajaga saadetakse Teile pärast kauba väljasaatmist.

2.5. Arve saadetakse Teile e-posti teel. Juhul, kui soovite arvet ka paberkandjal, lisandub täiendav tasu 8€ +km.

2.6. Tähtajaks maksmata arve puhul lisandub meeldetuletustasu 6 € +km ning intress intressimääraga 8 % aastas. Jätkuva tasumata jätmise puhul saadetakse juhtum inkassosse ning arvele lisandub inkasso tasu. Seejärel on võimalik tasu lisandumine muude juriidiliste teenuste ja kulude eest.

3. Tarne- ja transporditingimused

3.1. Tarneaeg sõltub tellimuse suurusest ja kauba sihtkohast. Hetkel kehtivaid tarneaegu leiate meie kodulehe esilehelt. Juhul, kui kinnitatud tellimust muudetakse, arvestatakse tarneaega alates viimasest muudatusest. Tarneajad võivad pikeneda ka pühade ja puhkuste ajal.

3.2. Täpse tarneaja saate teada alles siis, kui transpordifirma on Teiega ühendust võtnud ja aja kokku leppinud. Kui soovite kaupa kätte saada hiljem, kui meie ettenähtud tarneaeg, tuleb Teil meid sellest teavitada. Juhul, kui kaup on juba välja saadetud ning Teil ei ole võimalik seda viie tööpäeva jooksul vastu võtta, lisandub terminalis hoiustamisel iga järgneva päeva eest 10% transporditasust.

3.3. Kaup toimetatakse tellimuses märgitud aadressile või nimetatud aadressile võimalikult lähedale.

3.4. Soovitame tellida töömehed paigalduse jaoks alles pärast kauba vastuvõtmist ja kontrollimist. CustomKitchen ei vastuta lisakulude eest, mis on tekkinud kolmandale isikule. Näiteks ei kompenseeri me olukorda, kus kauba puudustest tulenevalt ei ole Teie tellitud paigaldajatel võimalik oma töid teostada.

3.5. CustomKitchen’i prioriteediks on kinni pidada määratud tarneaegadest. Siiski on meil võimalik määrata üksnes eeldatav tarneaeg ning seda tuleks vaadata kui ligikaudset ajakulu tellimuse vormistamisest kauba valmimiseni.

3.6. Hilinemiste puhul teavitame Teid esimesel võimalusel.

3.7. Tarneaegu võivad mõjutada ka asjaolud, mida CustomKitchen ei saanud ette näha ega mõjutada. CustomKitchen ei vastuta viivituste ega kliendile tekkinud lisakulude eest olukorras, mille üle CustomKitchen kontrolli ei oma.

3.8. Transpordi hinna arvutamise aluseks on toote ja transpordi aluse suurus ja kaal ning kauba sihtkoht.  Täiendav tasu transpordi eest võib lisanduda raskesti ligipääsetavate kohtade puhul (saared, kitsad tänavad jne). Oluline on arvestada, et transpordifirma ei toimeta tellitud kaupa tuppa, vaid toob aluse Teie välisuksele nii lähedale kui võimalik.

3.9. Kauba vastuvõtmisel tuleb Teil kaupa kontrollida järgmiselt:

3.9.1. Hoolikalt kontrollida ning veenduda, et kaubal pakendil ega kaubaalusel ei oleks nähtavaid vigastusi.

3.9.2. Juhul, kui avastate pakendil või kaubaalusel vigastuse, tuleb Teil selle kohta teha kirjalik märge transpordifirma saatelehele. Lisaks tuleb Teil avastatud vigastusest pilt teha ning saata see koos lühikese kirjeldusega Customkitcheni e-mailile.

3.10. Customkitchen ei vastuta toodete pakendite ja transpordialuse äraveo eest.

3.11. Kaup, mida ei saa vastuvõtjast tuleneval põhjusel üle anda (nt vastuvõtja ei ole vajalikul hetkel kaupa vastu võtmas), toimetatakse tagasi saatjale ning vastuvõtjal tuleb tasuda täiendav transporditasu.

4. Kauba tagastus

Kaupa võib tagastada ainult kirjalikul kokkuleppel. Kaup tuleb tagastada algsele saatjale samas seisukorras, originaalpakendis ning pakituna samal viisil nagu see oli kliendile üleandmise hetkel. Juhul, kui eelnimetatud tingimused ei ole täidetud, ei saa kaupa tagastada. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab klient.

NB! Eritellimusel ja juba paigaldatud detaile ei ole võimalik tagastada.

5. Reklamatsioon

5.1. Tootel avastatud puudustest tuleb teatada e-posti teel hiljemalt 7 päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist. Suuliselt esitatud reklamatsioone ei arvestata.

5.2. Reklamatsioon peab sisaldama täpseid vigade ja/või puuduste kirjeldusi koos fototõendusega.

5.3. Customkitchen on kohustatud saatma uue toote mõistliku aja jooksul ja ilma täiendava tasuta või pakkuma rahalist kompensatsiooni juhul, kui Customkitchen konkreetse puuduse eest vastutab.

5.4. Kuni reklamatsiooni lahendamiseni on Teil õigus jätta lõpparve tasumata üksnes puudusega tootele vastava summa ulatuses.

6. Vastutuspiirang ja garantii

6.1. Meie toodetele kehtib 2-aastane garantii juhul, kui kahjustuse põhjuseks on materjali- ja/või tootmisviga. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud kliendi tehtud muudatuste või väära käitlemise tõttu.

6.2. Puuduse ilmnemisel viib Customkitchen läbi ekspertiisi ning otsustab garantii kohaldumise konkreetsel juhul. Müügilepingu osapoolte kokkuleppel parandatakse puudusega toode/asendatakse see samaväärsega või kompenseeritakse toote väärtus rahaliselt juhul, kui puudus on hõlmatud garantiiga.

6.3. Garantii alla ei kuulu:

6.3.1. tavapärane kulumine, k. a. tavapärane värvuse muutumine ajas;

6.3.2. mehaanilised kahjustused (sh täkked, löökjäljed, kriimustused, hõõrdumine);

6.3.3. mistahes väliste jõudude tõttu tekkinud kahju (sh veekahjustused, tulekahjustused jms);

6.3.4. kodumasinast või muust seadmest tingitud kahjustused (liigne kuumus, niiskus, aur jms);

6.3.5. kahjustused, mis on tingitud eeltoodud hooldustingimuste rikkumisest, sh ebasobivate hooldusvahendite kasutamisest ja/või ebasobivatest ruumi omadustest;

6.3.6. mitte-standardsete toodetega seotud probleemid (nt kliendi eridisaini- ja/või mõõtudega seotud probleemid; sahtlite ja/või uste standardmõõtude olulisest muutmisest tingitud probleemid; hingepuuringute koguse ja/või asukoha muutmisest tingitud probleemid).

6.4. Olukorras, kus klient ei saa toote puuduste või vigade tõttu toodet kasutada, ei ole CustomKitchen kohustatud kompenseerima seetõttu kliendile tekkinud kahju ega kulusid, sh tootlikkuse vähenemisest tekkinud kahju, saamata jäänud tulu jms lisakulusid. 

6.5. CustomKitcheni müüjad nõustavad Teid meelsasti erinevate materjalide omaduste ja kasutuse osas. Siiski ei saa antud nõuannet pidada garantiiks. Teie kui klient peate samuti hoolikalt hindama, kas konkreetne materjal ja toode sobib Teile kasutamiseks.

6.6. CustomKitchen ei vastuta köökide ja garderoobide lõpliku funktsionaalse kasutuskõlblikkuse eest.

6.7. Juhul, kui CustomKitchen ei ole reklamatsiooni puhul tekkinud kahju osas kirjalikult tunnistanud oma viga ega süüd, tuleks CustomKitchen’i pakutud kompensatsiooni arvestada kui hea tahte avaldust. 

6.8. Olukorras, kus CustomKitchen on ekslikult hinnapakkumisele või tellimuskinnitusele sisestanud valeandmed (sh trükkimisvea tõttu), loetakse valesti märgitud andmed andmeteks, mida tegelikult silmas peeti. CustomKitchen peab muutunud andmetest (nt hinna tõusust) klienti teavitama ning mittesobivuse korral on kliendil õigus tellimus tühistada.

7. Vääramatu jõud (Force Majeure)

CustomKitchen’i poolt lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõu esinemine ehk ettenägematu sündmus, mida CustomKitchen ei saanud kontrollida, mõjutada ega ära hoida.