8. Vastutuspiirang ja garantii

8.1. Meie toodetele kehtib 2-aastane garantii juhul, kui kahjustuse põhjuseks on materjali- ja/või tootmisviga. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud kliendi tehtud muudatuste või väära käitlemise tõttu.

8.2. Puuduse ilmnemisel viib Customkitchen läbi ekspertiisi ning otsustab garantii kohaldumise konkreetsel juhul. Müügilepingu osapoolte kokkuleppel parandatakse puudusega toode/asendatakse see samaväärsega või kompenseeritakse toote väärtus rahaliselt juhul, kui puudus on hõlmatud garantiiga.


8.3. Garantii alla ei kuulu:


8.3.1. viga, mis tekkis toote funktsiooni või välimuse muutmisel või vale kasutamise tagajärjel;


8.3.2. tavapärane kulumine, k. a. tavapärane värvuse muutumine ajas;


8.3.3. mistahes väliste jõudude tõttu tekkinud kahju (sh täkked, löökjäljed, kriimustused, hõõrdumine, veekahjustused, tulekahjustused jms);


8.3.4. kahjustused, mis tekivad hooldusjuhiste rikkumise tõttu, sealhulgas sobimatute hooldustoodete kasutamine ja/või ebapiisavad ruumitingimused;


8.3.5. mittestandardsete toodetega seotud probleemid (sh näiteks probleemid, mis on seotud kliendi enda erilahendustega, oluliste muudatustega sahtlite ja/või uste standardmõõtudes, hingepesade arvu ja/või asukoha muutmisega).


8.4. Lisaks üldtingimustes esitatud tingimustele ei vastuta Customkitchen viivituste tagajärjel tekkinud kahjude eest. Seega ei ole Customkitchen kohustatud hüvitama klientide enda kulusid, saamata jäänud kasumit ega muid otseseid või kaudseid kahjusid, välja arvatud juhul, kui Customkitchen on käitunud raske hooletusega.


8.5. Customkitcheni müüjad annavad meelsasti nõu lähtudes oma teadmistest ja teabest konkreetse materjali ja selle kasutusvaldkonna kohta. Siiski ei kujuta nõustamine iseenesest mingit garantiid. Erinevad võimalikud kasutusvaldkonnad iga materjali ja toote puhul tähendavad, et kliendina peate ise hoolikalt hindama materjali ja toote sobivust kavandatud kasutuse jaoks.


8.6. Reklamatsioonide hüvitamine tuleks tõlgendada heasoovliku meetmena ega tohi tõlgendada kui vea või süü tunnistamist, välja arvatud juhul, kui Customkitchen väljendab sellist süüd või viga kirjalikult.